தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions and answers in Web Designing

0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Jan 12, 2015 in Web Designing by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
answered Oct 6, 2014 in Web Designing by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
answered Sep 19, 2014 in Web Designing by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
answered Sep 17, 2014 in Web Designing by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
answered Oct 25, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
3 answers
answered Oct 23, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
3 answers
answered Sep 27, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
2 answers
answered Sep 8, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
2 answers
answered Jun 5, 2013 in Web Designing by வல்லுநர் (1.3k points)
+1 vote
2 answers
answered Apr 15, 2013 in Web Designing by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
answered Mar 28, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
2 answers
answered Jan 30, 2013 in Web Designing by வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
2 answers
answered Jan 11, 2013 in Web Designing by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
answered Dec 23, 2012 in Web Designing by ஆர்வலர் (680 points)
To see more, click for all the questions in this category.
...