தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged photoshop

+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 by ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
3 answers
asked Jan 15, 2013 by ஆர்வலர் (550 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...