தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged internet

0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 24, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Jun 21, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 20, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 14, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 13, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
4 answers
asked May 28, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 20, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked May 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 8, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
asked May 6, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked May 4, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 1, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...