தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hi,

I have a website done using Drupal 7.8 version and it is deployed on Dreamhost. I have tested this extensively on local test-environment and have done good amount of optimization. Have used tools like Yahoo YSlow, Google-Speed Analyzer to take care of all performance and other aspects. However, when we put this site on dreamhost, the site becomes very slow. One observation I have done is - when user opens the site thru browser-address-bar, the reverse (anticlockwise) spinning of browser-tabbing-icon is for quite long as compared to any other site. Once this anti-clockwise spinning stops, the page loads quite quickly. On the face of it, it looks like browser is trying to connect to the site. Dreamhost clarified that there are no issues with DNS etc.

Any idea on what might be the issue?
in Web Designing by வல்லுநர் (1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
MySQL Query complexity or caching problem?

Did you tried to install drupal cache plugin?
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
2 answers
asked Jan 19, 2013 by புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (510 points)
...