தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Sir,What Is google panda and google penguin..plz explain me Clearly.
in SEO by இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 20, 2012 in SEO by புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
0 votes
0 answers
...