தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
How to buy best payment gateway account?
in Web Designing by புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
for what?   Processing debitcard and netbanking accounts?

Try CcAvenue or TechProcess.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked May 12, 2012 in Web Designing by புதியவர் (170 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 by ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
...