தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hello Sir, How To Increase Traffic For A Site...
I Want To create My Own Webserver...and
How To Host Different Sites In Single Own Hosting Server With A Single Static IP.
Eg: www.example.com,www.sample.com
in SEO by இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
by using this you can increase your website traffic

Google Adwords
http://www.adwords.google.com.au/

Add your site to google:
http://www.google.com/addurl

for more this video will be helpful

http://www.youtube.com/watch?v=-lGgfaUgOWY&feature=related
by வல்லுநர் (3k points)
0 votes
SEO is best one to increase traffic for any kind of websites. Coming under SEO methods there are many free techniques found  like article submission,directory submission and so on  which bring less amount of traffic to your site .To get huge traffic to your website better go for paid SEO service.To get SEO visit http://www.tucktail.com/search-engine/seo-services.aspx?ci=1808&prog_id=447401  here they provide Search engine visibility service which bring traffic to your website.Here they provide you One-click submission of your site in  many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc... and they also provide Powerful reports that show you how to move your website up in search results.
by ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 28, 2012 in SEO by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jun 5, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
...