தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hello Sir How To Increase Alexa Ranking For A Website and kindly help me to know the details of the SEO process
by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Just install an alexa widget in each pages of your website. Look at techtamil.com .. In all pages, I have added alexa widget in bottom area of right side bar...
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
The improvement in Alexa ranking can be achieved through :
1.Using better and relevant keywords
2.Trying out Auto traffic exchanges
3.Maintaining a good social media Profile
4.Regularly submit fresh & unique content (at least twice weekly)
5.Decrease the bounce rate (create a forum, live chat etc). Bounce rate meaning Just visiting one web page then leave the website. It's not good.
6. Focus on Onpage optimization (meta tags, inner linking bold, head, footer optimization ect. . . Remove flash, bulk components).
7. More visits to your website also increase Alexa rank. So promote through social media.
If you do it, surely you will get top position in Alexa rank.

And,SEO is the process of getting traffic for our website. SEO helps to ensure that a site is accessible to a search engine and improves the chances that the site will be found by the search engine. Simply put, search engine optimization is the process of improving the quality and volume of web traffic to our website. A better way to understand SEO is that it helps your business grow. SEO is best one to increase traffic for any kind of websites. Coming under SEO methods there are many free techniques found like article submission, directory submission and so on which bring less amount of traffic to your site. To get huge traffic to your website better go for paid SEO service. To get SEO visit http://www.xnynz.com/search-engine/seo-services.aspx?ci=1808&prog_id=456858  here they provide Search engine visibility service which bring traffic to your website. Here they provide you One-click submission and Google keyword generator of your site in many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc... and they also provide Powerful reports that show you how to move your website up in search results.
by ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 6, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
...