தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
How can i get SSL certificate for my Drupal Website
in Web Designing by வல்லுநர் (1k points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
You have to purchase it from a web hosting companies..  Call this person., He will get it & setup for you 9025 11 11 44 (Krishna Kumar) He will tell you cost.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
by ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
You can get a good and cheap SSL certificates for your website then visit http://www.xnynz.com/ssl/ssl-certificates.aspx?ci=1790&prog_id=456858  here they provide 2 SSL certificates.These are Standard & Premium. You can choose one among them depending on the type of website.Along with certificate they provide you FREE Malware Scanner to monitor your site for malicious links inserted by hackers.They provide good customer service and support.
by ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2013 in Web Designing by இளையோர் (320 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 23, 2012 in Internet by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
2 answers
asked Oct 5, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.3k points)
...