தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

right click probleam

0 votes
எனது கணணி வின் 10 இது நன்றாக இயங்கிக்கொண்டிருந்தது திடீரென திரையில் இருந்த fille apps அனைத்தும் மறைந்துவிட்ட்து toolbar ல் உள்ள app எல்லாம் வேலை செய்கிறது start restart , my document எல்லாம் நன்றாக வேலைசெய்கிறது திரையில் எதாவது எதாவது பக்கங்கள் திறந்திருந்தால் right click வேலை செய்கிது திரையில் ஒன்றுமில்லாவிட்டா right click வேலை செய்யவில்லை உதவிசெய்யவும்
asked Feb 7, 2017 in Windows by anpu புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by evermurali புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked May 25, 2015 by success-muthu புதியவர் (120 points)
...