தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
<?php
                                                    $action=$_REQUEST['submit'];
                                                    if ($action=="")    /* display the contact form */
                                                    {
                                                ?>
                   
                   
                    <form action="#" id="contactForm" type="post" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="row controls">
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>First Name *</label>
                                <input type="text" value="" maxlength="100" class="span4" name="fname" id="name" required>
                            </div>
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Last Name *</label>
                                <input type="text" value="" maxlength="100" class="span4" name="lname" id="email" required>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row controls">
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Home Number *</label>
                                <input type="text" value="" maxlength="100" class="span4" name="hphone" id="phone" required>
                            </div>
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Mobile Number *</label>
                                <input type="text" value="" maxlength="100" class="span4" name="mphone"  id="mphone" required>
                            </div>
                           
                        </div>
                        <div class="row controls">
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Current Position *</label>
                                <input type="text" value="" maxlength="100" class="span4" name="cposition" id="Position" required>
                            </div>
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Select Position *</label>
                               
                                <select maxlength="100" class="span4" name="sposition" >
                                      <option value="Select">Select</option>
                                      <option value="Sales Manager">Sales Manager</option>
                                      <option value="Sales Executive">Sales Executive</option>
                                       <option value="Assistant Salesman">Assistant Salesman</option>
                                      <option value="Store Keeper">Store Keeper</option>
                                      <option value="Account Executive">Account Executive</option>
                                     <option value="Computer Operator">Computer Operator</option>
                                </select>
                            </div>
                           
                        </div>
                        <div class="row controls">
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Enter Your E-mail *</label>
                                <input type="email" value="" maxlength="100" class="span4" name="contact_email" id="phone" required>
                            </div>
                            <div class="span4 control-group">
                                <label>Upload Your CV</label>
                                 <input type="file" maxlength="100" name="my_file" id="fileToUpload" accept="application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" required>
                               
                           
                            </div>
                           
                        </div>
                       
                        <div class="row controls">
                            <div class="span6 control-group">
                                <label>Message *</label>
                                <textarea maxlength="5000" rows="5" class="span8" name="contact_message" id="message" required></textarea>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="btn-toolbar">
                            <input type="submit" value="Send Message" name="submit" class="btn btn-danger btn-large" data-loading-text="Loading...">
                        </div>
                    </form>
                                                       <?php
                                    }  
                                else                /* send the submitted data */
                                    {
                                    $fname=$_REQUEST['fname'];
                                    $lname=$_REQUEST['lname'];
                                   
                                    $hphone=$_REQUEST['hphone'];
                                    $mphone=$_REQUEST['mphone'];
                                   
                                    $cposition=$_REQUEST['cposition'];
                                    $sposition=$_REQUEST['sposition'];
                                    
                                    $email=$_REQUEST['contact_email'];
                                    $message=$_REQUEST['contact_message'];
                                   
                           
                               
                                   
                               
                                   
        if (($fname=="")||($lname=="")||($email=="")||($hphone=="")||($mphone=="")||($cposition=="")||($sposition=="")||($message==""))
                                       
                                   
                                        {
                                        echo "All fields are required, please fill <a href=\"\">the form</a> again.";
                                        }
                                    else{         
                                        $from="From: $name<$email>\r\nReturn-path: $email";
                                        $subject="Career of Sriyani Dress point";
                                        $mail_body=
                                                    "First Name : $fname\n\n".   
                                                    "Last Name : $lname\n\n".
                                                   
                                                    "Home Number : $hphone\n\n".
                                                    "Mobile Number : $mphone\n\n".
                                                   
                                                    "Current Position : $cposition\n\n".
                                                    "Select Position : $sposition\n\n".
                                                   
                                                    "Email : $email\n\n".
                                                                                                                                           
                                                    "Message : $message\n\n";
                                                   
                                                               
                                       
                                        mail("[email protected]", $subject, $mail_body,$from);
                                       
                                        echo "<h4 style='color:green'>Your mail has been Sent Successfully!<a href=\career.php>Back</a></h4>";
                                   
                                        }
                                    }  
                                   
                                ?>
in PHP by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
2 answers
+1 vote
2 answers
asked Apr 6, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 2, 2012 by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 29, 2012 by இளையோர் (300 points)
...