தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Windows by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
please  check  vga  cable
by ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Aug 18, 2012 in Windows by வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jul 17, 2014 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by ஆர்வலர் (510 points)
...