தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
FIREFOX இல் YOU TUBE, FACEBOOK  ஓபன்   ஆகவில்லை என்ன காரணம்

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at www.facebook.com.

    The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
    If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
    If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

இவ்வாறு  வருகிறது என்ன காரணம்
in Internet by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
some person do not hack a firefox.so,the application could not open.
by புதியவர் (140 points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 in Internet by ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 23, 2016 by ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2016 by ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 28, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
...