தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

விசைப் பலகையில் சில விசைகள் வேலை செய்வதில்லை. இதனைச் சமாளிக்க என்ன வழி?

0 votes
asked Dec 6, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
ஆங்கிலத்தில் pack my box with five dozen liquor jugs  என்று ஒரு சொற்றொடர் உண்டு.அதனை வேறு ஏதாவது ஒரு கோப்பில் இருந்து நகல் எடுத்துப் பதிந்து சேமி்த்துக் கொள்ளவும். இந்தச் சொற்றொடரின் சிறப்பு என்னவெனில் இதில் ஆங்கிலத்தில் உள்ள 26 எழுத்துக்களும் இடம் பெற்றிருக்கும் . எந்த விசை வேலை செய்யவில்லையோ அதற்குரிய எழுத்தை நகல் எடுத்துப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
answered Dec 6, 2014 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
ஆன் ஸ்க்ரீன் கீ போர்டைப் பயன்படுத்தலாம்
answered May 10, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
...