தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

ஃபான்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லைனில் இயலுமா?

0 votes
asked Oct 27, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இயலும்
இதற்கென எழுத்துருக்களை ஃபார்முலாவாக வைத்துக் கொண்டு செயல்படுத்தலாம்.
ஒரு சிற்றறையில் ஏரியல் என்றும் அதற்கு அடுத்ததில் தமிழ் எழுத்துரு என வைத்துக் கொண்டு இயக்கலாம்.
answered May 10, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...