தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
How to get my site in google's 1st page ? give more ideas about that ?also i want to make it fast to get that 1st position.?

இந்த சைட் பத்தி உங்க கறுத்த சொல்லுங்க .... நன்றி
http://www.ilearntamil.com
in SEO by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
You can increase pagerank by good quality in the site/blog ,regular updates,interlinking posts,SEO methods,Good website design & uptime,social media,affiliate marketing etc.I insist that SEO is the best and steady way to improve a site's page rank.I suggest you to use the SEV(Search Engine Visibility) from http://www.tucktail.com/search-engine/seo-services.aspx?ci=1800&prog_id=447401 as they cover many techniques like  keyword and suggested topics,submit the site to over 100 search engines,submission to directories,sitemap creation and also provide reports which will eventually improve your website traffic.In short SEO is the best way to promote site and gain your desired web presence.
by இளையோர் (340 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 26, 2015 in SEO by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 2, 2015 in SEO by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 20, 2012 in Web Designing by இளையோர் (330 points)
+1 vote
4 answers
...