தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
முகநுாலில் புகுத்தப்படும் தன் விவரங்கள் திருத்தி அமைக்கப்படுவதில்லை. காரணம்?
in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
என்ன விவரங்கள் திருத்தி அமைக்கப்படுவதில்லை ?
by வல்லுநர் (1.3k points)
personal details

Related questions

0 votes
1 answer
asked May 6, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 27, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked May 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 17, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...