தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
My computer installed Window XP but always display "Your Window XP is not quinine" Please help me to clear this.
by புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
format and re  install windows
by ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
asked Aug 30, 2012 in Windows by இளையோர் (380 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by ஆர்வலர் (510 points)
...