தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
கோல்
சீக் பயன்படுத்thuவது எப்படி?
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உதவி பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு வட்டி விகிதம், காலம் போன்றவற்றை மாற்றினால் ஏற்படும் விளைவுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இது குறிப்பிட்ட வினை( பங்ஷன்) குறித்ததாகவே இருக்கிறது. வேறு தேவைகளுக்கு எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதை விரிவாக ஆராய வேண்டும்.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked May 31, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 18, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...