தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to have a permanent find/replace list in word?

0 votes
வெர்டில் நிரந்தரமாக பைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் வைத்துக் கொள்வது எப்படி?
asked Apr 7, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இதற்கும் விடையைத் தேடிப் பிடித்தேன்
ரிப்பன் - வோர்ட் ஆப்சன்
ப்ரூபிங் ஆட்டோ கரெக்ட்
ரீ பிளேஸ்
answered Apr 9, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 6, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 11, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...