தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ssl certificate entral enna. Ethu etharku use ponukirom
in Web Designing by இளையோர் (320 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
SSL and Secure Certificates provide security for your website by encrypting communications between the server and the person visiting the website.
There are two main reasons why you would need an SSL Certificate.  The first and most common reason is because you want to accept credit card payments on your website.  The second reason is that you may have confidential information that you want to keep secure while it is being accessed via the web.  SSL Certificates also help to protect your passwords from being intercepted, when typed into a secure login page.
You can get SSL certificates for your website from http://www.tucktail.com/ssl/ssl-certificates.aspx?ci=1790&prog_id=447401  here they provide 2 SSL certificates. These are Standard & Premium. You can choose one among them depending on the type of website. Along with certificate they provide you FREE Malware Scanner to monitor your site for malicious links inserted by hackers. They provide good customer service and support.
by ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (1k points)
+1 vote
2 answers
asked Jun 26, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.5k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
...