தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Dear Karthik,

i m using 4GB Pen drive for last 2 years, last week i tried to usb security software installed & format in that pen drive, that day itself my pen drive shows Total size 573 KB, used space 331, free space 242 only, today i try solve the issue through Advance system care 6.1 software but operation failed.

how to solve the issue & ready to use my 4 GB pen drive? pls help

Thanx in advance

Thals
by ஆர்வலர் (550 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
முதலில் வைரஸ் ஸ்கான் செய்து கொள்ளுங்கள்.
அந்த டிரைவ் ன்  பெயரை மாற்றிப் பாருங்கள்.
எல்லாவற்றையும் backup  செய்து விட்டு போர்மட் செய்யுங்கள். போர்மட் செய்வதாயின் முதலில் FAT  32 விலும் பின் NTFS  முறையிலும் செய்யுங்கள்.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 14, 2014 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 30, 2013 by ஆர்வலர் (400 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 12, 2012 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2013 in Windows by வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Jun 26, 2012 in Internet by புதியவர் (130 points)
...