தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I want to study adobe premiere in online give me the tamil website links and tamil videos

+1 vote
I want to study adobe premiere  in online give me the tamil website links and tamil videos
asked Jan 16, 2013 by bkajan இளையோர் (250 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 19, 2014 in Windows by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
0 votes
3 answers
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
+2 votes
2 answers
asked Dec 4, 2011 in Internet by ashok புதியவர் (140 points)
...