தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to index for Tamil in WORD?

0 votes
வேர்டில் தமிழ்இண்டெக்ஸ் உருவாக்குவது எப்படி?
asked Jan 6, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஒருங்குறி எழுத்துருவைப் பயன்படுத்தினால் இது எளிதாகும்
answered May 10, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 7, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 11, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked May 5, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...