தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

appearance doesnot change even after selecting various fonts. why?

0 votes
எழுத்துருக்களை மாற்றினாலும் தோற்றம் மாறாமல் இருக்கிறது. ஏன்? (யுனிகோட்)
asked Dec 20, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எந்த மென்பொருளில்? MSWord எனில் அந்த எழுத்துருவை மறு பதிப்பு செய்யவும்.
answered Dec 21, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 20, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 9, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...