தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to use latha font of MS Office?

0 votes
வேர்ழல் லதா என்று ஒரு ஃபான்ட் இருக்கிறதே.. அதை எப்பழப் பயன்படுத்தித் தட்டச்சுவது,? அது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ற வகையில் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துத்தான் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமா?
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
Latha font is universal font.that is a unicode font. you can use latha in ms word by adding a software called azhagi. not azhagi +. first download azhagi from www.azhagi.com. then install it and open the application. you can use phonetic also. it translate tamil words to english and it preview on the screen on ms word. first you go to azhagi application and click phonetic on the top of the screen and then go to ms word. then press F10 to activate it. then you type in english it will translate to tamil. you can also use typewriter option if you are a tamil type writer. same method only, but click typewriter option instead of phonetic option.

By: Mouleeshwaran,

A 10 years old child
answered Dec 19, 2012 by sriramgraphicsskgmail-com இளையோர் (260 points)
0 votes
I am mouleeshwaran only(10 Years old )

Iam typing from azhagi see:

மௌலி
answered Dec 19, 2012 by sriramgraphicsskgmail-com இளையோர் (260 points)
0 votes
விண்டோஸ் அவுட்லுக்கில் தமிழில் தெரிவதை எக்செலில் ஒட்னொல் பழக்க முழகிறது. அதையே வேர்ழல் ஒட்ழனா் பழக்க முழவதில்லை.ஏன்?
answered Dec 19, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 11, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...