தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
First my best wishes to ur new website….ur website is awesome…..keep updating on daily basis.....one more basic doubt how to communicate mobile to laptop via bluetooth......pls explain with screen shots................

Thanx in advance

by Thalapathi S
in Windows by ஆர்வலர் (550 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
Try  this
mobile to laptop via bluetooth
++tethering …......via cable or wifi
OR....this  
+++Activate Bluetooth on your mobile phone (usually found under the Settings menu) and set it to be discoverable or visible.
1. On the PC, find your Bluetooth program manager , look under My Computer > My Bluetooth Connections;
2. In the Bluetooth program, select the option to add a new connection or device, which will make the computer search for available Bluetooth devices and find your phone.
3. When your mobile phone appears, select it to connect/pair it to your laptop.
4. If prompted for a PIN code, try 0000 or 1234 and enter it on both the mobile device when prompted and your laptop.
5. When the phone has been added, you will be asked what service to use. Choose PAN (Personal Area Network). You should then have a working Internet connection.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by புதியவர் (180 points)
...