தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to change ANSI coded documents into Unicode(d)?

0 votes
ஆன்சி
கோட் கொண்ட ஆவணத்தை
யுனிகோடுக்கு எப்படி மாற்றுவது?
asked Dec 9, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இந்தப் பக்கத்தில் விபரம் உண்டு.
http://support.microsoft.com/kb/138813

இல்லையேல் Foxe எடிட்டர், polyglot 3000  மூலம் எடிட் செய்யலாம்.
answered Dec 10, 2012 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...