தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
How to download Samsung Galaxy Y Duos PC site for free....
pls send me download links.....
by வல்லுநர் (3.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
http://www.samsung.com/in/support/main/supportMain.do?supportIaCode=10001

இங்கே முயற்சிக்கவும்.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 7, 2012 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 11, 2012 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 10, 2014 by புதியவர் (120 points)
...