தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,036 questions

1,108 answers

35 comments

328 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked Jul 19 in Internet by collins புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 18 in SEO by louisgarcia புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 30 in SEO by josephcrasta புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 19 in Internet by danielheller புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 11 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8 in Internet by millerharold புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 7 in Windows by anpu புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 4 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
answered Dec 26, 2016 in Internet by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
2 answers
answered Dec 26, 2016 in Windows by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
1 answer
answered Dec 26, 2016 in Windows by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
1 answer
answered Dec 26, 2016 in Windows by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...